Proszę poczekaj, trwa wczytywanie...

Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

W czasach, kiedy używanie nowoczesnej technologii niemal w każdej dziedzinie stało się codziennością, niezwykle istotne jest pochylenie się nad obecnością człowieka w procesach przemysłowych. W nieustannie rozwijającej się koncepcji Przemysłu 4.0 ludzie nie zostaną zastąpieni przez technologię, ponieważ ma ona stanowić wsparcie dla ich codziennych działań, zwiększać efektywność produkcyjną oraz ich komfort pracy. I tak się dzieje. Nowoczesne rozwiązania niejednokrotnie pozwalają także zabezpieczyć pracownika przed szkodliwymi czynnikami, utratą zdrowia, a nawet życia. Dlatego ciągłe rozwijanie i usprawnianie zakładu w tym zakresie stało się już podstawą w odpowiedzialnym i zrównoważonym prowadzeniu biznesu.

więcej

co robimy

ocena ryzyka wybuchu corona

ocena ryzyka wybuchu

Określenie m.in. zagrożeń, jakie występują w instalacji procesowej, stref zagrożenia wybuchem oraz propozycji zminimalizowania takiego niebezpieczeństwa.

ocena zagrożenia wybuchem corona

ocena zagrożenia wybuchem

Obejmuje m.in. wskazanie pomieszczeń, które zagrożone są wybuchem, wyznaczenie właściwych stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem corona

dzpw

Zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu. Określa m.in. procedury zabezpieczenia stanowisk pracy i ich bezpiecznemu użytkowaniu.

analiza hazop corona

analiza hazop

Polega na regularnym rozpoznawaniu zagrożeń i problemów operacyjnych wynikających z odchyleń zamierzeń projektowych.

szkolenie atex corona

szkolenie atex

Szkolenia oraz warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przeciwwybuchowej pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wdrożenie dobrych rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie.

audyt atex corona

audyt atex

Audyty pozwalają na obiektywną ocenę sytuacji bezpieczeństwa w zakładzie i sklasyfikować ewentualne źródła zagrożenia. Z kolei korzystanie z doradztwa technicznego umożliwia określenie m.in. jakie substancje tworzą atmosferę zagrożenia wybuchem.

strefa zagrożenia wybuchem corona

strefa zagrożenia wybuchem

Wyznaczana jest na obszarze istniejących lub projektowanych obiektów oraz terenach im przyległych – tam gdzie prowadzone są wszelkie działania mogące wytworzyć atmosferę wybuchową.

badanie pyłów corona

badania pyłów

Zapoznanie się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów pozwala na ocenę zagrożenia związanego z wybuchem oraz określenie odpowiednich środków zapobiegania tego typu zdarzeniom.

projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych corona

projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Podczas projektowania systemów w pierwszej kolejności identyfikowane jest zagrożenie, następnie odpowiednio dobierane zabezpieczenie przeciwwybuchowe i odpowiednie izolowanie zagrożenia.

bezpieczeństwo w przemyśle corona

bezpieczeństwo

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego bardzo często to poczucie przekłada się nie tylko na komfort pracy, ale także jej jakość. Na barkach pracodawcy spoczywa zatem obowiązek zapewnienia, by poziom bezpieczeństwa w jego firmie był jak najwyższy. W chwili, kiedy na szali kładziemy zdrowie i życie człowieka nie warto szukać tanich i niepewnych metod. W takim przypadku najlepszym wyjściem jest zaufanie ekspertom. To oni, dzięki swojej fachowej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, pozwolą nam zapewnić rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa procesowego najwyższej jakości.

ocena ryzyka wybuchu corona

Ocena ryzyka wybuchu

W każdym miejscu pracy narażonym na wystąpienie atmosfery wybuchowej pracodawca i/lub wykonawca obiektu zobligowany jest do dokonania kompleksowej oceny ryzyka wybuchu. Obowiązek ten jasno wynika z Dyrektyw Europejskich Atex Users i Atex 114 oraz odpowiednich polskich rozporządzeń: Ministra Gospodarki i Ministra Rozwoju.

Przyczynami wybuchowej atmosfery w miejscu pracy mogą być cechy samego miejsca, cechy wykorzystywanych urządzeń czy stosowanych substancji i mieszanin. Powstawaniu takiej atmosfery zapobiegać ma właśnie prawidłowo przeprowadzona Ocena Ryzyka Wybuchu.

więcej

Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z przepisami, ocena zagrożenia wybuchem musi zostać przeprowadzona na terenach i w budynkach, gdzie prowadzi się procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub budynkach, w których materiały takie są magazynowane.

Zakres takiej oceny obejmuje zwykle wskazanie pomieszczeń, które zagrożone są wybuchem, wyznaczenie właściwych stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

więcej
ocena zagrożenia wybuchem
dokument zabezpieczenia przed wybuchem corona

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Niezwykle istotną rolę w ochronie przeciwwybuchowej pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem. To zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu. To też zarazem najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać każdy zakład, na którego terenie możliwe jest wystąpienie niekontrolowanego wybuchu.

Obowiązek jego stworzenia spoczywa na pracodawcy, którego obliguje do tego dyrektywa ATEX oraz właściwe rozporządzenie ministra gospodarki.

więcej

Analiza HAZOP

HAZOP to analiza, która polega na regularnym rozpoznawaniu zagrożeń i problemów operacyjnych wynikających z odchyleń zamierzeń projektowych.

Stosuje się ją podczas tworzenia projektu procesowego, ale także na etapie eksploatacji oraz modernizacji instalacji.

więcej
analiza hazop corona
szkolenie atex corona

Szkolenie ATEX

Nieustanne poszerzanie świadomości na temat bezpieczeństwa pracy i wprowadzanych rozwiązaniach w tym zakresie powinny być priorytetem każdego zakładu pracy.

Szkolenia ATEX oraz warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przeciwwybuchowej pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wdrożenie dobrych rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie.

więcej

Doradztwo techniczne i audyt ATEX

Doradztwo techniczne skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy projektują lub budują nowe zakłady/instalacje i chcą już na wczesnym etapie realizacji uniknąć błędów i dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych m.in. z:

  • nieprawidłowym lub niepełnym określeniem stref zagrożenia wybuchem
  • nieprawidłowym doborem urządzeń
  • niezastosowaniem wymaganych prawnie systemów ochronnych, które zabezpieczają instalacje przed wybuchem i jego rozprzestrzenianiem się

więcej
doradztwo techniczne audyt atex corona
strefa zagrożenia wybuchem corona

Strefa zagrożenia wybuchem

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest jednym z podstawowych działań, które przeprowadza się podczas opracowywania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego lub pożarowego.

Zasadniczo, strefy zagrożenia wybuchem wyznacza się w obszarze istniejących lub nowoprojektowanych obiektów/instalacji, a także na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć atmosferę wybuchową.

więcej

Badania pyłów

Atmosferę wybuchową przy odpowiedniej koncentracji oraz odpowiednim źródle zapłonu może tworzyć większość pyłów przemysłowych dostarczanych na zakład, bądź generowanych w trakcie procesu. Jednak, dzięki wcześniejszemu zapoznaniu się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów możemy ocenić zagrożenie związane z wybuchem oraz określić możliwość zastosowania odpowiednich środków zapobiegania tego typu zdarzeniom.

Zapoznanie się z takimi parametrami pozwala na sprecyzowanie wymagań dotyczących m.in. stosowania urządzeń i systemów ochronnych.

więcej
badania pyłów corona
projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych corona

Projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Mając na uwadze, że każdy proces produkcyjny różni się od drugiego, projektowanie systemów bezpieczeństwa zawsze powinno odbywać się z indywidualnym podejściem do klienta.

Tylko wtedy możemy mieć pewność, że jego oczekiwania w tym zakresie zostaną skutecznie spełnione.

więcej
dyrektywa atex corona

Dyrektywa ATEX

Czym jest ATEX? Niebezpieczeństwo wybuchu jest zawsze obecne w większości rodzajów obiektów przemysłowych i produkcyjnych znajdujących się w przemyśle wydobywczym, rolniczym, spożywczym oraz chemicznym.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego bardzo często to poczucie przekłada się nie tylko na komfort pracy, ale także jej jakość. Na barkach pracodawcy spoczywa zatem obowiązek zapewnienia, by poziom bezpieczeństwa w jego firmie był jak najwyższy. W chwili, kiedy na szali kładziemy zdrowie i życie człowieka nie warto szukać tanich i niepewnych metod. W takim przypadku najlepszym wyjściem jest zaufanie ekspertom. To oni, dzięki swojej fachowej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, pozwolą nam zapewnić rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa procesowego najwyższej jakości.

Warunki Atmosfery wybuchowej mogą być spowodowane: gazami, oparami lub pyłem.

W Stanach Zjednoczonych DSEAR – The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations, są to przepisy prawne dotyczące niebezpiecznych substancji oraz atmosfery wybuchowej. Określają one atmosferę wybuchową jako mieszaninę niebezpiecznych substancji takich jak: gazów, pary, pyłów i oparów z powietrzem, w której po powstaniu zapłonu następuje zjawisko utleniania się łatwopalnej mieszaniny.
Nie wszystkie eksplozje są z reguły znacząco duże, jednak większość z nich jest w stanie spowodować straty ekonomiczne w związku z przestojem pracy zakładu, utraconych możliwości produkcyjnych w danym czasie oraz spowodowanych zniszczeń,bądź uszkodzeń sprzętu produkcyjnego.
Niestety zdarzają się też wybuchy na produkcji katastroficzne w skutkach, które mogą zranić czy też zabić pracowników zakładu oraz osoby trzecie. Ustawowe wymagania dotyczące ATEX w Unii Europejskiej nakazują stosowanie ochrony przeciwwybuchowej w miejscach, w których jest możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. ATEX jest to skrót utworzony z ATmosphere EXplosive. Na ATEX składają się dwie dyrektywy legislacyjne Unii Europejskiej, które zostały stworzone w celu objęcia kontrolą zjawiska związanego z atmosferą wybuchową na terenie Unii Europejskiej są to:

*Dyrektywa 1999/92/EC lub ATEX 153 dotycząca właścicieli instalacji, która określa warunki pracy (zwana też potocznie dyrektywą socjalną).

*Dyrektywa 2014/34/EU lub ATEX 114 dotycząca producentów urządzeń i systemów ochronnych

Rodzaje pyłów które najczęściej powodowały wybuch:

rodzaje pyłów powodujące wybuch corona

Dyrektywa 1999/92/EC – ATEX 153

Dyrektywa ta, określana również jako ATEX 153 lub dyrektywa dotycząca miejsca pracy, określa minimalne wymagania dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na zagrożenie związane z atmosferą wybuchową. Właściciel zakładu/pracodawca musi oszacować i ocenić potencjalne ryzyko związane z ATEX, biorąc pod uwagę możliwość i prawdopodobieństwo wystąpienia bądź utrzymywania się atmosfery wybuchowej w miejscu pracy. Właściciel zakładu/pracodawca ma obowiązek rozważyć prawdopodobieństwo potencjalnych źródeł zapłonu, w tym też wyładowań elektrostatycznych, które mogą być obecne i stać się w każdej chwili aktywne w miejscu pracy na zakładzie. Wszystkie obiekty znajdujące się na zakładzie jak i stosowane substancje, procesy i ich możliwe interakcje, a także zakresy przewidywalnych konsekwencji powinny być wzięte pod uwagę.

Tak samo strefy wybuchowe [z angielskiego ZONE] oraz oznakowania obszarów zagrożenia, w których atmosfera wybuchowa może się pojawić muszą zostać oszacowane i oznaczone przez właściciela zakładu/pracodawcę lub osobę przez niego desygnowaną.

Do powyższych czynności wymagany jest „dokument zabezpieczenia przed wybuchem”, który przedstawia wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka na zakładzie zgodnie z wymogami prawa. Personel posiadający specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie, musi przeprowadzić ocenę ryzyka wybuchu (która zawiera klasyfikację stref wybuchowych, stworzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, wsparcie dla wybranych instalacji oraz odpowiednich urządzeń.

Dyrektywa 2014/34/EU – ATEX 114

Dyrektywa ATEX 114 lub „Dyrektywa w sprawie urządzeń i maszyn” została ustanowiona w taki sposób aby dostawcy sprzętu/urządzeń i systemów bezpieczeństwa, które są przeznaczone do potencjalnych sytuacji związanych z ryzykiem powstania atmosfery wybuchowej w zakładach z sektora chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego oraz rolniczego itp. zapewniała im bezpieczeństwo. Sprzęty te wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą być zgodne ze wspomnianą dyrektywą 214/34/EU

Sprzęt jest klasyfikowany według kategorii wspomnianej dyrektywy oraz jest weryfikowany i certyfikowany zgodnie z europejskimi normami technicznymi, przez jednostki certyfikujące. Kolejno po certyfikacji sprzęt ten jest oznaczony symbolem „EX”, który informuje nas, że jest on zgodny z normami technicznymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.


podział dyrektywa atex corona

Wspomniane wyżej dyrektywy ATEX 153 oraz ATEX 114 są powiązane ze sobą, wynika to z potrzeby zmniejszenia ryzyka w przypadku wystąpienia wybuchu w miejscu pracy.
Indeks Ryzyka Wybuchu (REX) jest używany do określenia szacunkowej wielkości ryzyka, może on być wyliczony poprzez prawdopodobieństwo wystąpienia eksplozji (PEX) pomnożonego przez konsekwencje eksplozji/liczbę ludzi na obszarze dotkniętym wybuchem (EC):

REX = PEX x EC = PATEX x Pignition x EC

Prawdopodobieństwo eksplozji jest wynikiem prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej (PATEX) pomnożonego przez prawdopodobieństwo wystąpienia źródła zapłonu (Pignition)
Właściciele zakładów/pracodawcy są zobligowani do podjęcia działań w celu zminimalizowania ryzyka wybuchu/eksplozji na zakładzie poprzez zmniejszenie indeksu ryzyka wybuchu. Może to zostać osiągnięte przez zredukowanie (PEX ) oraz podjęcie pewnych działań:

*W pierwszej kolejności, identyfikacja niebezpiecznych miejsc/obszarów w zakładzie a następnie sklasyfikowanie ich na strefy wg. ATEX 153. Sklasyfikowana strefa pozwala zidentyfikować niebezpieczeństwo danego obszaru tzn:
Gdzie drobny pył jest skupiony w prawdopodobnym połączeniu z istnieniem źródłem zapłonu.
Pewne działania mogą zostać podjęte by zminimalizować (PATEX) i (Pignition) na przykład poprzez regularne czyszczenie (dobry poziom utrzymania czystości) obszarów lub nawet zmiany procesu produkcji.
Strefy oraz oszacowane wyniki oceny ryzyka są zapisane w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem (z ang. EPD).

*W następnej kolejności zdefiniowanie parametrów palności gazów/pyłów w połączeniu ze strefą, w której znajduje się obszar „wysokiego ryzyka” oraz ustalenia listy sprzętów/urządzeń, które wymagają ochrony lub nawet wymiany na danym obszarze.

Podział na strefy:

strefy atex corona


Po zidentyfikowaniu i sklasyfikowaniu stref, sprzęt musi zostać dobrany w oparciu o strefę wybuchowości charakterystykę środowiskową miejsca instalacji, dodatkowo musi być zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej EU 2014/34/EU

corona serwis

CORONA - Systemy zabezpieczeń dla Przemysłu

Firma CORONA Sp. z o.o. to prawie 30 lat doświadczenia w branży, kilkudziesięciu wykwalifikowanych ekspertów oraz kilkaset zabezpieczonych zakładów. To także gwarant wysokiej jakości usług, odpowiedzialnego podejścia i staranności w spełnianiu oczekiwań najbardziej wymagającego klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że od odpowiedniego systemu zabezpieczeń zależy nie tylko stan mienia przedsiębiorstw i otaczającego ich środowiska, ale przede wszystkim zdrowie i życie człowieka. I to jest dla nas najważniejsze. Dlatego od początku działalności współpracujemy z najlepszymi producentami w branży oferując naszym klientom produkty najwyższej jakości. Z naszych usług korzystają przedstawiciele polskich i zagranicznych marek, dla których bezpieczne warunki pracy to priorytet. Oferujemy zabezpieczenia, które z powodzeniem wykorzystywane są w branży przemysłowej, spożywczej czy farmaceutycznej. Stosowane przez nas technologie to połączenie nowoczesności z tradycyjną solidnością wykonania.

Działamy od 1991 roku i od początku charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do naszych partnerów. Nie ma znaczenia czy z naszych usług korzysta znany, zagraniczny producent czy mały, lokalny przedsiębiorca. Każda współpraca jest dla nas tak samo ważna. Te wszystkie czynniki pozwoliły na przestrzeni lat ugruntować silną i stabilną pozycję firmy CORONA na rynku.

Jesteśmy na Youtube

Chcesz wiedzieć co nowego dzieje się w branży? Jesteś ciekawy jak wygląda pompa zębata czy płytka bezpieczeństwa? Interesuje Cię tematyka zagrożenia wybuchem? Koniecznie zajrzyj na nasz kanał. Znajdziesz tam ciekawe zestawienia, pouczające wizualizacje i wciągające prezentacje naszych produktów. Z wielkim zaangażowaniem dobieramy treści, jakie prezentowane są na kanale. Chcemy, żebyś na nasz profil wchodził ze świadomością, że otrzymasz tam solidną dawkę fachowej wiedzy, przekazaną przez naszych ekspertów w luźny i zrozumiały sposób.

Youtube

Chcesz wiedzieć co nowego dzieje się w branży? Jesteś ciekawy jak wygląda pompa zębata czy płytka bezpieczeństwa? Interesuje Cię tematyka zagrożenia wybuchem? Koniecznie zajrzyj na nasz kanał. Znajdziesz tam ciekawe zestawienia, pouczające wizualizacje i wciągające prezentacje naszych produktów. Z wielkim zaangażowaniem dobieramy treści, jakie prezentowane są na kanale. Chcemy, żebyś na nasz profil wchodził ze świadomością, że otrzymasz tam solidną dawkę fachowej wiedzy, przekazaną przez naszych ekspertów w luźny i zrozumiały sposób.